Osiguranje imovine

osiguranje imovine

Vaša imovina svakodnevno je izložena brojnim rizicima kao što su požar, oluja, poplava, udar groma, grad, provalna krađa, različite havarije…

Svjesni ste da put do sticanja imovine nije bio lak. Investirali ste novac, znanje, vrijeme i zašto onda da rizikujete da navedeni ali i drugi iznenadni, nepredvidivi i od Vaše volje nezavisni događaji u samo jednom trenutku sve unište? Kupite polisu Osiguranja Garant i time brigu o saniranju eventualnih šteta na Vašoj imovini prepustite nama. U ponudi je veliki broj varijanti pokrića od osnovnih i dopunskih rizika sve zavisno od Vaših želja i mogućnosti.

Osiguranje od požara I nekih drugih opasnosti

Predmet ove vrste imovinskog osiguranja mogu biti različiti građevinski objekti (stambeni objekti, objekti industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstva…) i druge nepokretnosti, zatim namještaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema, alati, zalihe materijala, zalihe nedovršenih proizvoda, zalihe gotovih proizvoda, zalihe robe, itd.

Osnovni rizici pokriveni ovim osiguranjem su:

 • požar i udar groma,
 • eksplozija,
 • oluja,
 • grad,
 • udar sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
 • pad letjelice,
 • manifestacija i demonstracija.

Pored osnovnih rizika uz minimalnu doplatu premije osiguravajuća zaštita se može proširiti i na jedan ili više dopunskih rizika:

 • poplavu, bujicu i visoku vodu,
 • izlivanje vode iz instalacija,
 • samozapaljenje zaliha,
 • klizanje tla i odronjavanje,
 • zemljotres i ostali dopunski rizici.

Osiguranje mašina od loma I nekih drugih opasnosti

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti pruža zaštitu od oštećenja ili uništenja do kojeg može doći uslijed nezgode u pogonu, uslijed nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica. Pod nezgodom u pogonu se podrazumijevaju svi događaji koji nastanu nepredviđeno i iznenada a u vezi su sa korišćenjem osigurane stvari.

Predmet osiguranja mogu biti: mašine, mašinski uređaji, električni uređaji i njihovo punjenje, ukoliko je vrijednost punjenja sadržana u vrijednosti osigurane stvari, aparati i instalacije zajedno sa postoljem, ležištem i temeljem, ukoliko je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti mašina.

Ako se posebno ugovori predmet osiguranja mogu biti i: dalekovodi, kablovski vodovi visokog napona, gasovodi, naftovodi, toplovodi, vodovodna i kanalizaciona mreža, instalacije centralnog grijanja, elektronski računari…

U slučaju štete na osiguranim stvarima nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari ukoliko je uništena, dok se u slučaju oštećenja nadoknađuju troškovi njene popravke.

Osiguranje od provalne krađe I razbojništva

Osiguranjem od provalne krađe i razbojništva pruža se osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojništva kao i obijesti (vandalizma) u toku izvršenja provalne krađe.

Predmet osiguranja mogu biti najraznovrsnije pokretne stvari:

 • zalihe (robe, materijala, sirovina, poljoprivrednih proizvoda, gotovih proizvoda i nedovršenih proizvoda),
 • mašine, uređaji, instalacije,
 • inventar,
 • predmeti domaćinstva,
 • hartije od vrijednosti,
 • umjetnički predmeti,
 • stvari od plemenitih metala…

Ukoliko dođe do uništenja ili krađe osiguranih stvari nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari do sume osiguranja, a ukoliko je osigurana stvar samo oštećena nadoknađuju se troškovi popravke (rad i materijal).

Osiguranje stakla od loma

Predmet ove vrste imovinskog osiguranja mogu biti:

 • sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame,
 • slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima,
 • mermerne ploče i ploče od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.,
 • porcelanski umivaonici, klozetske šolje,
 • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala,
 • stakla na vratima i prozorima i izložena stakla – uz uslov da se na jednom objektu osiguraju sva ova stakla,
 • ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja),
 • neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.

Ovim osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizka) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrokovanu:

 • prilkom premještanja ili namještanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u polisi osiguranja;
 • ogrebotinom, izjedanjem i sličnim oštećenjima na površini osiguranih stvari;
 • klizanjem i slijeganjem tla;
 • kod nadgrobnih spomenika – prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice.

Paket kombinovanog osiguranja objekata I stvari domaćinstva

Vaše stvari u domaćinstvu izložene su brojnim rizicima, kao što su:

 • Požar
 • Udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad
 • Pritisak sniježne mase
 • Udar opasnosti udara vlastitog motornog vozila, vlastite pokretne radne mašine i nepoznatog motornog vozila
 • Pad i udar letjelice
 • Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi
 • Provalna krađa i razbojništvo
 • Lom stakla
 • Odgovornost
 • Poplava i bujica
 • Klizanje i odronjavanje tla
 • Snježna lavina
 • Zemljotres

Kombinovanim osiguranjem objekata i stvari domaćinstva „Osiguranje Garant“ a.d. Vam nudi jedan

kvalitetan i sveobuhvatan paket osiguranja na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom pokrivenih rizika,

podijeljenih u dvije grupe: osnovni i dopunski rizici.

U zavisnosti od potreba osiguranika u ponudi su dva paketa: OSNOVNI i IZBORNI.

OSNOVNIM paketom po automatizmu su pokriveni svi osnovni rizici, sa unaprijed utvrđenim limitima pokrića.

U izbornom paketu rizika obavezno je osiguranje od požara i osnovnih požarnih rizika i najmanje još jednog osnovnog rizika, dok sve ostale osnovne i dopunske rizike, kao i limite pokrića za njih, bira sam osiguranik.

Kreirajte paket po svojoj mjeri u nekoj od naših poslovnih jedinica lociranih širom Republike Srpske.

Osiguranje objekata u izgradnji

Od investicije se očekuje da što prije počne da ostvaruje svoju svrhu odnosno oplođavanje kapitala, te stoga treba učiniti sve da se investicioni radovi završe sa planiranim kvalitetom i što je najbitnije na vrijeme. Tokom građenja nekog objekta, uključeno je puno izvođača radova, mašina i materijala koji se tokom ove faze trebaju zaštiti, kao i sam objekat koji se gradi od različitih rizika.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Građevinski objekti, podrazumjevajući pod tim novogranje i rekonstrukcije (popravke, dogradnje, podgradnje i sl.);
 • Građevinski, zanatski, intalacioni  material i sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji;
 • Građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u izgradnji i služe za izgradnju građevinskog objekta.

Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti i:

 • Već postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije;
 • Dio objekta u izgradnji, odnosno pojedini građevinski i zanatski radovi koje je preuzeo izvođač radova;
 • Pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi;
 • Stvari radnika;
 • Poslovno-tehnička dokumentacija, itd.

Osigurane opasnosti mogu biti štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili nedostatkom osiguranih stvari zbog slijedećih osnovnih opasnosti:

Požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada, manifestacija i demonstracija, izlivanja vode, mraza, snijega i leda, snježne lavine, kiše, odronjavanja i zarušavanja tla, slijeganja tla;

 • Građevinske nezgode;
 • Nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica,
 • Provalne krađe.

Ako se posebno ugovori, pored osnovnih rizika, može se ugovoriti jedan ili više dopunskih rizika:

 • Poplava i bujica, visoka vode i podzemne vode;
 • Klizanje tla;
 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova;
 • Ugovorena odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku.