Osiguranje
lica od nezgode

osiguranje lica od nezgode 4 1

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, djelujući uglavnom spolja, imaju za posljedicu njegovu smrt, invaliditet ili narušenje zdravlja.

Ovo osiguranje obezbjeđuje isplatu ugovorene sume u slučaju smrti osiguranika ili dijela ugovorene sume u slučaju trajnog umanjenja radne sposobnosti osiguranika. Svako fizičko i pravno lice može ugovoriti osiguranje nezgode prema svojim željama i potrebama. Uslove osiguranja i visinu osiguranih suma sporazumno utvrđuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu

Pravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom saobraćaju imaju zakonsku obavezu da osiguraju putnike od posljedica nesrećnog slučaja. Dakle, ovaj vid osiguranja ugovara prevoznik, koji je obavezan i platiti premiju osiguranja.

Ukoliko se ostvari nesrećan slučaj korisnik osiguranja – osiguranik (putnik) ima pravo na:

 • osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je uslijed nezgode nastupila smrt osiguranika ili
 • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je uslijed nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.

Osiguranje autonezgode

Osiguranje autonezgode predstavlja dobrovoljno osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu. Veoma je popularan vid zaštite osiguranika i često se ugovara u paketu sa osiguranjem od autoodgovornosti.

Vozače i putnike osiguravamo uz vrlo povoljnu premiju za slučaj:

 • smrti uslijed nezgode i
 • invaliditeta uslijed nezgode.

Osiguranje zaposlenih radnika

Osiguranje zaposlenih radnika je zakonska obaveza poslodavaca koja obavezno uključuje sledeće rizike:

 • smrt usled nezgode,
 • trajni invaliditet 

A mogu se uključiti i sledeći rizici:

 • prirodna smrt i
 • troškovi liječenja.

Od pomenutih rizika zaposleni su zaštićeni tokom 24 časa, odnosno i za vrijeme obavljanja redovnog zanimanja, na putu od kuće do posla i pri povratku kući, kao i u svakodnevnim aktivnostima.

U zavisnosti od toga koji su rizici ugovoreni osiguranik može ostvariti pravo na:

 • osiguranu sumu za slučaj prirodne smrti,
 • osiguranu sumu za slučaj smrti usled nezgode,
 • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet i
 • naknadu troškova liječenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode.

Osiguranje učenika I studenata

Osiguranje učenika i studenata pokriva nesrećne slučajeve koji se dogode za vrijeme nastave i izvan školskih aktivnosti, odnosno obezbjeđena je maksimalna zaštita tokom 24 časa dnevno. Ugovarač ove vrste osiguranja su škole, fakulteti i ostale prosvetne ustanove.

Osiguranje gostiju hotela, motela, kampova, banjskih liječilišta I slično

Pravna i fizička lica koja se bave turističkim uslugama, kao što su, na primjer, hoteli, moteli, kampovi, banjska liječilišta i slično, mogu ugovoriti osiguranje gostiju od posljedica nesrećnog slučaja.

Ugovor o osiguranju se zaključuje prema knjizi gostiju ili drugoj evidenciji koja je propisana i počinje da važi, za svakog pojedinačnog gosta, od momenta kada je isti uveden u propisanu evidenciju a traje do momenta kada je prema hotelskom ili nekom drugom redu to svojstvo izgubio.

Osiguranje članova sportskih organizacija

Ugovarač ove vrste osiguranja može biti svaka sportska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica, kao i fizička lica koja imaju interes da zaključe ovo osiguranje. Pravo na naknadu štete ostvaruju osigurani članovi sportskih organizacija i to u slučaju kada je nezgoda nastala pri sportskoj djelatnosti, za vrijeme dolaska na trening i takmičenje i pri povratku kući, kao i pri obavljanju dužnosti po nalogu uprave društva.