Sektor šteta

Minimalna potrebna dokumentacija
prilikom prijave štete

Spisak potrebne dokumentacije po prijavi štete od autoodgovornosti

Šteta na vozilu

 • Obrazac: Prijava-odštetni zahtjev iz osiguranja od automobilske odgovornosti (za pravna lica poredpotpisa potrebno je zahtjev ovjeriti pečatom)
 • Zapisnik MUP-a (ako je urađen) o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika ili evropski obrazac sa fotodokumentacijom lica mjesta
 • Zapisnik o oštećenju vozila (kod materijalnih šteta) od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja
 • Fotokopija potvrde o registraciji oštećenog vozila
 • Fotokopija potvrde o vlasništvu oštećenog vozila
 • Fotokopija polise osiguranja
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva (oštećenog)
 • Fotokopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila
 • Fotokopija tekućeg računa na koji se vrši uplata
 • Ovjerenu (u opštini, kod notara ili u sudu) punomoć od vlasnika vozila, ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije vlasnik vozila a zahtjeva da se odšteta isplati na njegovo ime.
 • Ako je za štetu odgovorno vozilo inostrane registracije uz zapisnik MUP-a potrebno je priložiti fotokopiju zelene karte INO vozila.
 • Račune troškova nastalih povodom štetnog događaja

 Štete nastale usled povreda

 • Obrazac: Prijava-odštetni zahtjev
 • Zapisnik MUP-a
 • Kompletna medicinska dokumentacija sa RTG snimcima (ukoliko postoje)
 • Fotokopija tekućeg računa na koji se vrši uplata
 • Račune troškova nastalih povodom štetnog događaja

Štete nastale usled smrti lica

 • Obrazac: Prijava-odštetni zahtjev
 • Zapisnik MUP-a
 • Kućna lista
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Izvod iz matične knjige rođenih za članove uže porodice
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako postoji)
 • Računi o troškovima sahrane
 • Račun za podizanje nadgrobnog spomenika
 • Fotokopija tekućeg računa na koji se vrši uplata

NAPOMENA: Osiguravač zadržava pravo da od osiguranika, ugovarača ili bilo kog pravnog ili fizičkog lica traži dodatnu dokumentaciju potrebnu za rješavanje odštetnog zahtjeva. Nemojte vršiti popravku vozila prije snimanja štete.

PREUZMITE OBRAZAC 

Prijava štete iz osnova osiguranja imovine

Obrazac: Prijava štete iz osnova imovine (požar i neke druge opasnosti, provalna krađa)

Obrazac: Prijava štete iz osnova transportnog osiguranja

NAPOMENA: Za sve informacije oko potrebne dokumentacije uz prijavu štete iz osnova osiguranja imovine obratite se u odjeljenje šteta, u sjedištu Društva u Bijeljini, a s obzirom da se zbog raznovrsnosti imovinskih osiguranja razlikuje potrebna dokumentacija.

PREUZMITE OBRAZAC 

Prijava štete iz osnova nezgode

Obrazac: Prijava štete iz osnova osiguranja nezgode, koji će osiguranik detaljno popuniti, a poleđinu istog treba popuniti preduzeće u kome je osiguranik zaposlen uz potpis odgovornog radnika i ovjere pečatom

Medicinsku dokumentaciju od dana povrede do završetka liječenja

Dokaz o nastanku nesrećnog slučaja (prijava o povredi na radu, zapisnik MUP-a i dr., a u zavisnosti od vrste nesrećnog slučaja)

Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog)

Ako je smrt nastupila od posljedica nesrećnog slučaja, potrebno je dostaviti zapisnik MUP-a, obdukcioni nalaz (ako je tražen), zapisnik o uviđaju istražnog sudije

Ako je smrt nastupila prirodnim putem potrebno je dostaviti: otpusnu listu (ako je smrt nastupila u bolnici), potvrdu o smrti (ako je smrt nastupila kod kuće), ako je smrt nastupila na javnom mestu ili osiguranik nađen sam kod kuće potrebno je dostaviti zapisnik MUP-a i obdukcioni nalaz, ako je tražena obdukcija

Izvod iz matične knjige umrlih

PREUZMITE OBRAZAC

Kasko osiguranje

Obrazac: Prijava štete iz osnova kasko osiguranja (preuzmite fajl)

Zapisnik MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika (ukoliko je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi)

Službena zabilješka MUP-a o okolnostima pod kojima je došlo do oštećenja vozila (ukoliko oštećenje nije nastalo u saobraćajnoj nesreći već uslijed: požara, eksplozije, krađe, objesti trećih lica i sl.)

Zapisnik o oštećenju vozila

Kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila

Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila

Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog)

Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata

Ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila)

U slučaju da je vozilo ukradeno neophodno je da dostavite i:

sve ključeve vozila

original saobraćajne dozvole

polisu osiguranja

potvrdu o prijavi MUP-u

kopiju lične karte podnosioca prijave (oštećenog)

potvrdu da vozilo nije nađeno u roku od 60 dana (naknadno se dostavlja)

NAPOMENE: Osiguravač ima pravo da od osiguranika, ugovarača ili bilo kog pravnog ili fizičkog lica traži dodatnu dokumentaciju. Nemojte vršiti popravku vozila prije snimanja štete.

PREUZMITE OBRAZAC

Osiguranje od provalne krađe I razbojništva

Osiguranjem od provalne krađe i razbojništva pruža se osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojništva kao i obijesti (vandalizma) u toku izvršenja provalne krađe.

Predmet osiguranja mogu biti najraznovrsnije pokretne stvari:

 • zalihe (robe, materijala, sirovina, poljoprivrednih proizvoda, gotovih proizvoda i nedovršenih proizvoda),
 • mašine, uređaji, instalacije,
 • inventar,
 • predmeti domaćinstva,
 • hartije od vrijednosti,
 • umjetnički predmeti,
 • stvari od plemenitih metala…

Ukoliko dođe do uništenja ili krađe osiguranih stvari nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari do sume osiguranja, a ukoliko je osigurana stvar samo oštećena nadoknađuju se troškovi popravke (rad i materijal).

Osiguranje stakla od loma

Predmet ove vrste imovinskog osiguranja mogu biti:

 • sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame,
 • slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima,
 • mermerne ploče i ploče od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.,
 • porcelanski umivaonici, klozetske šolje,
 • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala,
 • stakla na vratima i prozorima i izložena stakla – uz uslov da se na jednom objektu osiguraju sva ova stakla,
 • ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja),
 • neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.

Ovim osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizka) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrokovanu:

 • prilkom premještanja ili namještanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u polisi osiguranja;
 • ogrebotinom, izjedanjem i sličnim oštećenjima na površini osiguranih stvari;
 • klizanjem i slijeganjem tla;
 • kod nadgrobnih spomenika – prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice.

Paket kombinovanog osiguranja objekata I stvari domaćinstva

Vaše stvari u domaćinstvu izložene su brojnim rizicima, kao što su:

 • Požar
 • Udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad
 • Pritisak sniježne mase
 • Udar opasnosti udara vlastitog motornog vozila, vlastite pokretne radne mašine i nepoznatog motornog vozila
 • Pad i udar letjelice
 • Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi
 • Provalna krađa i razbojništvo
 • Lom stakla
 • Odgovornost
 • Poplava i bujica
 • Klizanje i odronjavanje tla
 • Snježna lavina
 • Zemljotres

Kombinovanim osiguranjem objekata i stvari domaćinstva „Osiguranje Garant“ a.d. Vam nudi jedan

kvalitetan i sveobuhvatan paket osiguranja na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom pokrivenih rizika,

podijeljenih u dvije grupe: osnovni i dopunski rizici.

U zavisnosti od potreba osiguranika u ponudi su dva paketa: OSNOVNI i IZBORNI.

OSNOVNIM paketom po automatizmu su pokriveni svi osnovni rizici, sa unaprijed utvrđenim limitima pokrića.

U izbornom paketu rizika obavezno je osiguranje od požara i osnovnih požarnih rizika i najmanje još jednog osnovnog rizika, dok sve ostale osnovne i dopunske rizike, kao i limite pokrića za njih, bira sam osiguranik.

Kreirajte paket po svojoj mjeri u nekoj od naših poslovnih jedinica lociranih širom Republike Srpske.

Osiguranje objekata u izgradnji

Od investicije se očekuje da što prije počne da ostvaruje svoju svrhu odnosno oplođavanje kapitala, te stoga treba učiniti sve da se investicioni radovi završe sa planiranim kvalitetom i što je najbitnije na vrijeme. Tokom građenja nekog objekta, uključeno je puno izvođača radova, mašina i materijala koji se tokom ove faze trebaju zaštiti, kao i sam objekat koji se gradi od različitih rizika.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Građevinski objekti, podrazumjevajući pod tim novogranje i rekonstrukcije (popravke, dogradnje, podgradnje i sl.);
 • Građevinski, zanatski, intalacioni  material i sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji;
 • Građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u izgradnji i služe za izgradnju građevinskog objekta.

Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti i:

 • Već postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije;
 • Dio objekta u izgradnji, odnosno pojedini građevinski i zanatski radovi koje je preuzeo izvođač radova;
 • Pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi;
 • Stvari radnika;
 • Poslovno-tehnička dokumentacija, itd.

Osigurane opasnosti mogu biti štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili nedostatkom osiguranih stvari zbog slijedećih osnovnih opasnosti:

Požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada, manifestacija i demonstracija, izlivanja vode, mraza, snijega i leda, snježne lavine, kiše, odronjavanja i zarušavanja tla, slijeganja tla;

 • Građevinske nezgode;
 • Nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica,
 • Provalne krađe.

Ako se posebno ugovori, pored osnovnih rizika, može se ugovoriti jedan ili više dopunskih rizika:

 • Poplava i bujica, visoka vode i podzemne vode;
 • Klizanje tla;
 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova;
 • Ugovorena odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku.